Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hrkovce

História obce

HISTÓRIA OBCE HRKOVCE

     Obec Hrkovce sa nachádza na severnom brehu rieky Ipeľ. Východnú stranu obce ohraničuje potok Krupinka, západnú stranu zase Štiavnička, ktoré sa vlievajú do Ipľa. Obidva potoky dostali mená podľa názvu miest, kde pramenia. Nadmorská výška obce je od 125 do 205 m/n.m.
     Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1156. Na území obce sa bojovalo v roku 1848-1849, počas I.svetovej vojny v roku 1919 a II.svetovej vojny dec.1944 a jan.1945. Podľa písomných svedectiev obec mala postavený kostol v roku 1300 a počas požiaru, ktorá zničila celú obec 29.júla 1808 bol úplne zničený. Terajší kostol bol postavený v roku 1770 čiže o 38 rokov skôr než vyhorel predošlí. Cez obec prechádza železničná trať Śahy-Zvolen postavená v roku 1899. Transpetrol /predchádzajúcí názov Ropovod / bol postavený v roku 1962. Poľnohospodárske družstvo bolo založené v roku 1952. Stredná odevná škola ,ktorej budova slúžila ako základná škola a neskôr škôlka bola zriedaná od 1.9.1993. Počet obyvateľov v jednotlivých rokoch bol nasledovný:
r.1869 – 474 obyv.
r.1970 – 519 obyv.
r.1998 – 342 obyv.
     Katastrálne územie obce má plošnú výmeru 8 196 557 m2. Od 1.1.1980 obec bola pričlenená k mestu Śahy a obyvatelia obce vyjadrili svoju nespokojnosť počas 17-ročného pričlenenia k mestu v referende 1.3.1997. Výsledkom je samostatná obec od 1.4.1998.


 

V roku 1156 ostrihomský arcibiskup Martirius na kráľovskom dvore pred uhorským kráľom Gejzom II., odovzdal kanoníkom ostrihomskej kapituly donačnú listinu s bulou a potvrdzovacou pečaťou kráľa o prepustení desiatok 70 farností zo žúp: Stigranensi (Esztergom) 10, Nitriensi (Nitra) 40, Bors (Bars, Tekov) 10 a Chunt (Hont), kde je vyberačom Foncol, sú to farnosti: dobré – Plast (Plášťovce), Kemence, Badin (Horný Badaň), stredné – Tur (Veľké Túrovce, časť Stredné), Sebechleb (Sebechleby, Gyirki (Hrkovce), slabé – Neulen (zaniknutá obec pri Hontianskych Nemciach), Princen (Preseľany). Citovaná listina je prvou písomnou zmienkou nielen farnosti, ale aj samotnej obce, ktorá sčasti patrila kráľovi a sčasti miestnym zemanom. Kráľovskú časť Hrkoviec užíval Hontiansky hrad.
V roku 1262 magister Ladislav, archidiakon hontiansky odkúpil zeme od miestnych zemanov. Magister Ladislav odkúpil zeme aj od zemanov zo Šaroviec, ako aj ďalšie hrkovské zeme získal aj darom od kráľa. Ako veľprepošt ostrihomský ich v testamente odkázal ostrihomskej kapituly v roku 1288. Presbytom – predstaveným cirkevného zboru v roku 1300 bol Valentínus de Gereky.
Dňa 23. januára 1767 uhorská panovníčka Mária Terézia, vydáva pre Uhorsko urbársky edikt, upravujúci právo a povinnosti medzi poddanými a zemepánom, na zabezpečenie rovnomerného zaťaženia daňami, dávkami a nádenníckou prácou. Pred spracovaním nových urbárov boli v každej obci vykonané zistenia a spísanie urbárskeho stavu.
Predurbárske jednanie v obci Gyerk (Hrkovce) prebehlo 16. novembra 1769. Konskriptormi bola vypracovaná urbárska tabuľka a schválené smernice o výmere usadlostí v Hontianskej župe. Obec Gyerk (Hrkovce) bola zaradená do druhej triedy kvality zeme a veľkosť celej usadlosti bola určená na 20 holdov oráčiny a lúky na 6 koscov. Urbárska oráčina bola určená vo výške 15 celých usadlostí. Prvé zistenie daňovej sily daňopovinného obyvateľstva je vykonané sčítaním v Uhorsku. V obci Gyerk (Hrkovce ) je sčítaných 27 poddanských a 7 žehliarskych domácností. 34 domácností obhospodárovalo 476 holdov oráčiny, 52 koscov lúk a 129 kopášov viníc.
Od 15. storočia bol predstaviteľov samosprávy v poddanských obciach iudex – richtár – falubíró, ktorý bol na základe zvykového práva volený obcou, so súhlasom alebo určením zemepána. Voľby sa konali každoročne na Juraja (24. apríla). Od 18. storočia sa voľby konali na deň Všetkých svätých (1. november). Od 17. storočia sa richtárska funkcia delí na obecného richtára a richtára sudcu. Súčasťou uvedenia nového richtára bolo odovzdanie kľúčov od truhlice s pečaťou obce, písomnosťami obce, peniazmi obce a richtárskou knihou. Súčasne bol odnesený dereš pred dom nového richtára, ako aj richtársky stolec do domu richtára. Pranier však zostal na pôvodnom mieste. Obecná pečať ma funkciu: poverovaciu, overovaciu a uzavieraciu.
Doteraz najstaršia pečať obce Gyerk (Hrkovce) pochádza z roku 1840. Nález odtlačkov pečate: Štátny oblastný archív Ivánka pri Nitre, fond TŽ (Tekovská župa) KSK (Krajský súd Komárno) urbalia a komasačné spisy, mapy a knihy. Charakterizovanie pečate: Pečať (okrúhla) o priemere 31 milimetrov datovaná rokom 1840. V obraze je svätica (sv. Katarína, patrónka kostola, ako aj obce).
Kruhopis: medzi dvoma sústredenými kružnicami je text:
 

GYERK HELYSÉGENEK PECSETJE 1840, Pečať obce Hrkovce 1840


29. júl 1808 je najsmutnejším dňom obce Gyerk, kedy takmer úplne vyhorela. Požiar zničil hnuteľné a nehnuteľné majetky a zásoby. Iba kostol postavený v roku 1770 namiesto starého sa uchránil.
V roku 1894 už obec používa textovú počiatku, ako je to vidieť na liste z 9. augusta 1894, kedy richtárom obce je Bolgár József.
V roku 1898 je v Uhorsku vykonané klasifikovanie miest a obcí ako aj ustanovenie správneho mena. Pre obec sa potvrdzuje v roku 1902 GYERK (Hrkovce). Súčasne sú vytvorené jednotné obecné pečiatky. Obec si neuplatnila uvedenie obecného znaku, bola vyhotovená v roku 1907 textová pečiatka.
Rozhodnutím Rady Okresného národného výboru v Leviciach číslo 249/1979 zo dňa 30. novembra 1979 bola obec ku dňu 1.1.1980 pričlenená k mestu Šahy. Referendum bolo vykonané 1. marca 1997. Nariadením vlády č. 77 z 3. marca 1998 sa opäť stáva samostatnou obcou. Voľby boli vykonané dňa 20. júna 1998. Nové zastupiteľstvo zložilo predpísaný sľub 30. júna 1998.
 


 

webygroup

upresniť

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

2010555

Úvodná stránka